    تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاهی در محل برای کنترل عملیات خاک ،بتن در سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
    مشاور شهرداری تهران در مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسی پروژه شمس
    مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسی نمایشگاه کاشان
    مطالعات ژئوتکنیک برج 22 طبقه پاسداران
    مطالعات ژئوتکنیک دو بلوک 23 طبقه پروژه کوهسار تعاونی مسکن نفت
    مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسی پروژه لاله گلستان
    مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسی پروژه ساختمان سفارت ایران در بغداد
    مطالعات و طراحی ژئوتکنیک و زمین شناسی متعدد در بابلسر
    مطالعات و طراحی ژئوتکنیک و زمین شناسی متعدد در بابل
    مطالعات و طراحی ژئوتکنیکی 13 سایت بزرگ مسکن مهر در سراسر ایران
    انجام پروژه های محاسباتی ساختمانهای بلند طبقه (محاسبات سازه ای و ژئوتکنیک)
    طراحی و ارائه نقشه های اجرایی  متعدد پروژه های نیلینگ
    طراحی و ارائه نقشه های اجرایی پروژه های نیلینگ پروژه پروما
    تحلیل غیر خطی و بهسازی لرزه ای مرکز مدیریت بحران در استان سیستان و بلوچستان
    طراحی و اجرا ی اسکلت فلزی بیش از  مجتمع مسکونی و اداری بزرگ در تهران
    استقرار ماهیانه آزمایشگاه محلی در پروژه ها بابت کنترل عملیات خاکی، بتنی و آسفالتی (به تفکیک) یا در صورت لزوم دو یا سه نوع عملیات بطور همزمان
    مطالعات و طراحی ژئوتکنیک و زمین شناسی متعدد در شهر تهران
    طراحی و اجرا ی نیلینگ پروژه پاسداران
    طراحی نیلینگ پروژه سهند به روش نیلینگ