طرح و اجرای انواع سیستمهای پایدارسازی گود مانند نیلینگ و انکراژ :

* روش میخ کوبی (Nailing)
 روش نیلینگ وشاتکریت ایمن ترین روش حفاظت از گود در مقایسه با سایر روش هاي تثبیت و پایدارسازي گودهاي خاکی می باشد که این امر ناشی از خاکبرداري مرحله به مرحله و تثبیت هر مرحله از گود با استفاده از ردیف نیل¬ های مربوط به آن مرحله و سپس انجام عملیات خاکبرداري مرحله بعدي میباشد.
ازمزایاي روش میخکوبی خاك می توان مقرون به صرفه بودن هزینه در اجرا به نسبت ایمنی گود، امکان استفاده بهینه ازفضا و عدم ایجاد مزاحمت در سایر عملیات ساختمانی را نام برد.

                    
                 
            

* روش دیوار صلبی (Diaphragm wall)
در این روش با ایجاد حفره در دیواره و تزریق سیمان و بنتونیت از ریزش خاک جلوگیری می شود و نصب یک شبکه فلزی و پاشش بتن روان باعث تثبیت دیواره می شوند. از مزایای این روش می توان سرعت اجرای کار بسیار بالا، درجه ایمنی زیاد، مناسب بودن برای گودهای با طول زیاد و استفاده از آن به عنوان دیوار حایل در حین بهره برداری را نام برد.


* روش خرپا (Truss construction)
یکی از رایجترین روش‌های اجرایی پایدارسازی گود در مناطق شهری، به دلیل سرعت اجرا و انعطاف پذیری مراحل کاردر شرایط مختلف، سازه نگهبان است.