دانه بندی خاک
دانه بندی خاک
حفاری ماشینی
حفاری ماشینی
پروژه نیاوران
حفاری ماشینی
حفاری ماشینی
پروژه نیاوران
آزمایش گشش میلگرد
آزمایش گشش میلگرد

معیار کنترل کیفیت بتن انجام آزمایشات مختلف است .
خدمات قابل ارائه در بخش بتن
•تجهیز و استفرار آزمایشگاه های محلی کنترل کیفیت عملیات بتنی
•انجام خدمات آزمایشگاهی مخرب و غیرمخرب به منظور بهسازی لرزه ای ساختمانها طبق آیین نامه های آبا، ASTM, BS, AASHTO, ACI
•تعیین مقاومت فشاری بتن
•آزمایش های غیرمخرب بتن شامل اولتراسونیک، چکش اشمیت و ...
•عملیات مغزه گیری از بتن سخت شده مانند : تعیین عمق کربناسیون، جذب آب، نفوذ آب، پتروگرافی میزان سیمان و یون کلرید محلول در بتن
•مدول الاستیسیته بتن
•آزمایش های فیزیکی و مکانیکی سیمان
•طرح اختلاط بتن و مواد افزودنی
•تعیین کارایی بتن