دانه بندی خاک
دانه بندی خاک
حفاری ماشینی
حفاری ماشینی
پروژه نیاوران
حفاری ماشینی
حفاری ماشینی
پروژه نیاوران
آزمایش گشش میلگرد
آزمایش گشش میلگرد

مراحل انجام آزمایش خاک پروژه های ساختمانی  شهر تهران

    خدمات قابل ارائه در بخش ژئوتکنیک(آزمایش خاک):
•    حفاری ماشینی و نمونه برداری از اعماق زمین و انجام آزمایش های صحرایی و آزمایشگاهی خاک و سنگ
•    تجهیز و استقرار آزمایشگاه محلی کنترل کیفیت عملیات خاکی در پروژه های عمرانی
•    بررسی خصوصیات فیزیکی خاک شامل دانه بندی، هیدرومتری، درصد رطوبت، حدود اتربرگ، دنسیته و ...
•    بررسی خصوصیات مکانیکی خاک شامل مقاومت برشی (C)
•    بررسی نشست الاستیک، نشست تحکیمی و پیش تحکیمی در خاک های ریزدانه و مدول الاستیسیته خاک (ES) و نسبت پواسونخاک (VS)و ...
•    تعیین ظرفیت باربری مجاز خاک (qa), ضریب عکس العمل بستر خاک (KS) برای انواع شالوده اعم از سطحی و عمیق
•    تعیین طبقه بندی زمین از لحاظ زلزله و تعیین ضریب فشار خاک در حالت فعال (Ka), مقاوم (Kp), و ساکن (Ko), و تعیین سطح آب زیرزمینی (پیزومتریک)
•    بررسی مسائل بهسازی زمین شامل پدیده روانگرایی، خاک واگرا و رمبنده و ...
•    طراحی و اجرای ایمن سازی گود به روش های سازه نگهبان، Nailing ، ستون سنگی و ...
•    بررسی و تحلیل نفوذپذیری آب در خاک با آزمایش های نفوذ پذیری (لوفران و لوژان) در رابطه با پدیده تراوش در پی ها
•    توصیه در مورد چگونگی دفع فاضلاب و آبهای نفوذی سطحی و مستله زهکشی لایه های خاک
•    انجام خدمات مشاوره ژئوتکنیک بر اساس شرایط ساختگاه و مشخصات طرح
•    تعیین مقاومت الکتریکی زمین.