مراحل انجام آزمایش خاک پروژه های ساختمانی  شهر تهران

    خدمات قابل ارائه در بخش ژئوتکنیک(آزمایش خاک):
•    حفاری ماشینی و نمونه برداری از اعماق زمین و انجام آزمایش های صحرایی و آزمایشگاهی خاک و سنگ
•    تجهیز و استقرار آزمایشگاه محلی کنترل کیفیت عملیات خاکی در پروژه های عمرانی
•    بررسی خصوصیات فیزیکی خاک شامل دانه بندی، هیدرومتری، درصد رطوبت، حدود اتربرگ، دنسیته و ...
•    بررسی خصوصیات مکانیکی خاک شامل مقاومت برشی (C)
•    بررسی نشست الاستیک، نشست تحکیمی و پیش تحکیمی در خاک های ریزدانه و مدول الاستیسیته خاک (ES) و نسبت پواسونخاک (VS)و ...
•    تعیین ظرفیت باربری مجاز خاک (qa), ضریب عکس العمل بستر خاک (KS) برای انواع شالوده اعم از سطحی و عمیق
•    تعیین طبقه بندی زمین از لحاظ زلزله و تعیین ضریب فشار خاک در حالت فعال (Ka), مقاوم (Kp), و ساکن (Ko), و تعیین سطح آب زیرزمینی (پیزومتریک)
•    بررسی مسائل بهسازی زمین شامل پدیده روانگرایی، خاک واگرا و رمبنده و ...
•    طراحی و اجرای ایمن سازی گود به روش های سازه نگهبان، Nailing ، ستون سنگی و ...
•    بررسی و تحلیل نفوذپذیری آب در خاک با آزمایش های نفوذ پذیری (لوفران و لوژان) در رابطه با پدیده تراوش در پی ها
•    توصیه در مورد چگونگی دفع فاضلاب و آبهای نفوذی سطحی و مستله زهکشی لایه های خاک
•    انجام خدمات مشاوره ژئوتکنیک بر اساس شرایط ساختگاه و مشخصات طرح
•    تعیین مقاومت الکتریکی زمین.