معیار کنترل کیفیت بتن انجام آزمایشات مختلف است .
خدمات قابل ارائه در بخش بتن
•تجهیز و استفرار آزمایشگاه های محلی کنترل کیفیت عملیات بتنی
•انجام خدمات آزمایشگاهی مخرب و غیرمخرب به منظور بهسازی لرزه ای ساختمانها طبق آیین نامه های آبا، ASTM, BS, AASHTO, ACI
•تعیین مقاومت فشاری بتن
•آزمایش های غیرمخرب بتن شامل اولتراسونیک، چکش اشمیت و ...
•عملیات مغزه گیری از بتن سخت شده مانند : تعیین عمق کربناسیون، جذب آب، نفوذ آب، پتروگرافی میزان سیمان و یون کلرید محلول در بتن
•مدول الاستیسیته بتن
•آزمایش های فیزیکی و مکانیکی سیمان
•طرح اختلاط بتن و مواد افزودنی
•تعیین کارایی بتن